• SFSC
  • SFSC

Các phòng ban chức năng

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG VÀ CÁC TRẠM TRỰC THUỘC

SƠ ĐỒ
Gồm có 3 phòng ban và 5 Trạm trực thuộc. cụ thể như sau:
I. PHÒNG BAN:
1. Phòng Tài chính kế toán (TCKT) :

Ông: Lê Trung Hà – Kế toán trưởng.

a) Chức năng : Tham mưu giúp việc cho HĐQT, BGĐ Công ty tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê và đảm vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật, theo Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản lý Tài chính của Công ty.
b) Nhiệm vụ :
b1. Tham mưu việc tổ chức, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán - thống kê của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.
b2. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, năm năm và dài hạn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để Giám đốc trình HĐQT Công ty phê duyệt.
b3. Đề xuất các phương án sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn Công ty quản lý để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
b4. Làm các thủ tục huy động các nguồn vốn, vay tín dụng, vay ngân hàng, các tổ chức tài chính khác… Chuẩn bị đầy đủ vốn đầu tư theo kế hoạch, tiến độ đầu tư cho các dự án, công trình của Công ty.
b5. Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, định kỳ theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý tài chính của Công ty. Tổng hợp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.
b6. Nộp thuế và các khoản phải đóng góp khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.
b7. Tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính thích hợp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
b8. Đề xuất phương án nhượng bán, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý tài sản của Công ty.
b9. Mở sổ sách kế toán, thực hiện luật kế toán theo quy định của nhà nước. Thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và kiểm toán nhà nước theo định kỳ (nếu có).
b10. Thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Đề xuất trích lập các quỹ trình HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty quyết định.
b11. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế của Công ty và các công nợ. Đề xuất phương án thu hồi và xử lý những khoản nợ tồn đọng, dây dưa, khó đòi.
b12. Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ khác của Công ty : Xây dựng các quy chế - quy định nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, quỹ tiền lương hàng năm, dự án đầu tư để Giám đốc trình HĐQT Công ty phê duyệt; kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, công trình.
b13. Chủ trì tổ chức kiểm kê tài sản Công ty sau khi kết thúc năm kế hoạch, phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ sách kế toán. Riêng kiểm kê tài sản là rừng trồng thì phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổng hợp và các Trạm giống để thực hiện kiểm kê theo đúng các quy định về thống kê, kiểm kê rừng, đất rừng của Nhà nước và Công ty . Tổ chức kiểm kê đánh giá lại tài sản của Công ty theo quy định của nhà nước và trong trường hợp cần thiết.
b14. Thường xuyên kiểm tra công tác tài chính, kế toán, kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, kiểm tra việc chấp hành quy chế tài chính của Tổng Công ty và các Công ty thành viên.
b15. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời khi có yêu cầu của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.
b16. Soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
b17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Công ty giao.
c) Biên chế lao động của Phòng TCKT gồm :
- Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng (do HĐQT bổ nhiệm).
- Nhân viên kế toán, thủ quỹ.
2. Phòng Tổng hợp (TH) :

Ông: Phạm Minh Khanh – Phụ trách phòng Tổng Hợp.

a) Chức năng : Tham mưu giúp việc cho HĐQT, BGĐ Công ty thực hiện các công tác : Kế hoạch, Kỹ thuật lâm sinh, Quản lý bảo vệ rừng, Tổ chức - Cán bộ, Lao động - Tiền lương, Hành chính - Phục vụ.
b) Nhiệm vụ :
b1. Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, trung hạn, dài hạn của Công ty. Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch của các Trạm giống trực thuộc Công ty để tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình tháng, quý, 6 tháng báo cáo Giám đốc Công ty. Tham mưu việc soạn thảo, ký kết, thanh lý các hợp đồng kinh tế với khách hàng.
b2. Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác xây dựng các Quy trình quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, Dự án đầu tư, Thiết kế - Dự toán công trình XDCB để Giám đốc trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tham mưu đề xuất thuê đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật đối với các Dự án, công trình mà Công ty không đủ điều kiện, năng lực lập dự án, thiết kế kỹ thuật. Chủ trì tổ chức công tác nghiệm thu sản phẩm, nghiệm thu các công trình.
b3. Tham mưu tổ chức, chỉ đạo công tác sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng và đất rừng trong toàn Công ty. Tham mưu thực hiện kiểm tra, giám sát việc khai thác, vận chuyển lâm sản từ rừng của Công ty. Lập hoặc hướng dẫn các Trạm giống trực thuộc lập hồ sơ các vụ việc vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, tham mưu cho Giám đốc xử lý hoặc đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ trì lập Phương án quản lý bảo vệ phòng, chống cháy rừng, Phương án phòng chống cháy nổ nhà xưởng trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ, các Trạm giống tổ chức kiểm kê rừng định kỳ. Quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan đến rừng, đất rừng, theo dõi diễn biến rừng toàn Công ty.
b4. Thu hái và chế biến hạt giống; quản lý công tác kiểm nghiệm giống và kho giống.
b5. Tham mưu về công tác tổ chức - cán bộ, lao động - tiền lương; đề xuất về sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất của Công ty.
b6. Tham mưu xây dựng để Giám đốc trình HĐQT phê duyệt ban hành Quy chế về văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu để tổ chức thực hiện đúng quy chế.
b7. Tổ chức thực hiện công tác phục vụ về phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, bảo vệ cơ quan…
b8. Ghi chép biên bản các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành, giao ban Công ty.
b9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Công ty giao.
c) Biên chế lao động của Phòng TH gồm :
- Trưởng phòng (do Giám đốc bổ nhiệm hoặc phân công trên cơ sở chấp thuận và ủy quyền của HĐQT).
- Phó Trưởng phòng (do Giám đốc bổ nhiệm).
- Các chuyên viên nghiệp vụ, nhân viên thu hái và chế biến hạt giống.
- Nhân viên lái xe con
- Nhân viên bảo vệ Văn phòng Công ty.
3. Phòng Nghiên cứu nuôi cấy mô (NCNCM) :

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Thuận – Trưởng phòng Nghiên cứu nuôi cấy mô.

a) Chức năng : Tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô phục vụ cho công tác sản xuất – kinh doanh giống cây trồng của Công ty và trực tiếp sản xuất giống gốc để cung cấp cho Trạm thực nghiệm mô hom và vườn ươm Long Thành trực thuộc Công ty.
b) Nhiệm vụ chủ yếu :
b1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ vào sản xuất cây giống và tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo thực hiện. Nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao đưa vào sản xuất các dòng, giống cây trồng mới chất lượng, năng suất cao.
b2. Chịu trách nhiệm số lượng, chất lượng giống gốc cây mô các loại phục vụ cho sản xuất theo kế hoạch của Công ty. Hàng năm vào mẫu lưu trữ, thay thế giống gốc.
b3. Pha chế Stock để cung cấp cho Phòng nghiên cứu nuôi cấy mô và Trạm thực nghiệm mô hom và vườn ươm Long Thành.
b4. Đào tạo nhân lực phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất giống theo công nghệ nuôi cấy mô.
b5. Kiểm tra toàn bộ hoạt động xưởng nuôi cấy mô ở Trạm giống Long Thành để đảm bảo thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất.
c) Biên chế lao động :
- Trưởng phòng (do Giám đốc bổ nhiệm trên cơ sở chấp thuận và ủy quyền của HĐQT)
- Một số nhân viên kỹ thuật, phục vụ.
II. CÁC TRẠM TRỰC THUỘC:
a) Trạm thực nghiệm mô hom và vườn ươm Long Thành : Quản lý xưởng sản xuất giống mô và vườn ươm tại Phường An Hoà, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ông Lê Văn Quang – Phó Giám đốc kiêm Trạm trưởng.


b) Trạm giống lâm nghiệp Bình Sơn : Quản lý Vườn ươm và rừng trồng tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ông Luyện Văn Thùng – Trạm trưởng.


c) Trạm giống lâm nghiệp La Ngà : Quản lý bảo vệ rừng tại thị trấn Tân Phú – huyện Tân Phú và xã Phú Lợi, xã Phú Tân – huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

 

Ông Đỗ Hữu Đức – Trạm trưởng.

d) Trạm giống lâm nghiệp Long An : Quản lý bảo vệ rừng tại xã Tân Hoà và xã Tân Bình – huyện Tân Thạnh tỉnh Long An.

 

Ông Huỳnh Văn Bảy – Trạm trưởng.

e) Trạm giống lâm nghiệp Sông Bé : Quản lý bảo vệ rừng tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Ông Phạm Xuân Đồng – Trạm trưởng.

 

TOP